Yu-Gi-Oh! - Yugi Vs Joey Volume 1 - Gameboy Advance Video